Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych. Przeczytaj Politykę Prywatności.

Preambuła

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”).

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.looklike.pl („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.

Podstawowym celem przetwarzania danych jest konsekwentne ulepszanie Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§ 1. Administracja danymi

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Look Like Anna Hruszka, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Bohaterów Warszawy 17/14, NIP: 5482479534, REGON: 384629246 (zwana dalej: „LOOK LIKE”). LOOK LIKE przetwarza dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. Dane osobowe dostarczane są przez Użytkowników, wypełniających interaktywne formularze zamieszczone w Serwisie. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez LOOK LIKE, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. LOOK LIKE przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub w ramach usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych. LOOK LIKE przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, numer telefonu, adres e-mail, URL strony internetowej oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, lub innych dostawcom działającym na zlecenie LOOK LIKE, wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz LOOK LIKE.
 5. LOOK LIKE zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo:
  1. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

§ 2. Bezpieczeństwo danych

 1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy LOOK LIKE.

§ 3. Odbiorcy danych

 1. Dane gromadzone i przetwarzane przez LOOK LIKE mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
  1. ochrony praw LOOK LIKE lub osób trzecich;
  2. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
  3. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;
 2. oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

§ 4. Kwestie techniczne, usunięcie, retencja danych

 1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez LOOK LIKE w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.
 2. Co do zasady LOOK LIKE zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usługi. Po zakończeniu korzystania z Usługi LOOK LIKE może przetwarzać dane:
  1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
  2. zanonimizowane, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez LOOK LIKE za zgodą Użytkownika;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
 3. W przypadku uzyskania przez LOOK LIKE wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), LOOK LIKE może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 4. LOOK LIKE może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 5. Cookies

 1. LOOK LIKE stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 2. LOOK LIKE stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także
  2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 3. LOOK LIKE stosuje mechanizm plików cookies w celach:
  1. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;
  2. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także
  3. statystycznych.
 4. Korzystając z Serwisu użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z LOOK LIKE podmiotów trzecich takich jak:
  1. Google Analytics, Google Ads, Google DoubleClick, HotJar – usługi pomagające nam ocenić sposób korzystania z witryny, analizować konwersje oraz dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy;
  2. Facebook, YouTube – wtyczki serwisów społecznościowych zintegrowane z Serwisem.
 5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. LOOK LIKE zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 6. Informacja handlowa

 1. LOOK LIKE zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom, którzy zapisali się do newslettera, informacji handlowych dotyczących działalności LOOK LIKE oraz działalności partnerów i kontrahentów LOOK LIKE.
 2. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od LOOK LIKE informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

§ 7. Małoletni

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

§ 8. Linki

 1. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy LOOK LIKE a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.
 2. LOOK LIKE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. LOOK LIKE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane w Serwisie, w zakładce „Polityka prywatności”.

Data ostatniej aktualizacji: 06 listopada 2019 roku.

×